آبان ۱۹۱۳۹۰
 

تهیه و تنظیم:زینب روشنی

آزمایش ها:
آزمایش۱: بررسی مدولاسیون های AM,FM به کمک منبع مولد سیگنال
آزمایش۲: تقویت کننده ی تنظیم شده
آزمایش۳: مدولاتور AM با استفاده از تقویت کننده ی تفاضلی
آزمایش۴: دمدولاتور AMبه روش آشکار ساز پوش
آزمایش۵: اسیلاتور کالپیتس
آزمایش۶: اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ
آزمایش۷: مدولاتور AM با استفاده از IC ی ۵۵۵
آزمایش۸: مدولاتورAM با استفاده از IC1496
آزمایش۹: دمدولاتورAM با استفاده از IC1496

Sorry, the comment form is closed at this time.