نوامبر 102011
 

تهيه و تنظيم:زينب روشني

آزمايش ها:
آزمايش1: بررسي مدولاسيون هاي AM,FM به كمك منبع مولد سيگنال
آزمايش2: تقويت كننده ي تنظيم شده
آزمايش3: مدولاتور AM با استفاده از تقويت كننده ي تفاضلي
آزمايش4: دمدولاتور AMبه روش آشكار ساز پوش
آزمايش5: اسيلاتور كالپيتس
آزمايش6: اسيلاتور كنترل شده با ولتاژ
آزمايش7: مدولاتور AM با استفاده از IC ي 555
آزمايش8: مدولاتورAM با استفاده از IC1496
آزمايش9: دمدولاتورAM با استفاده از IC1496

Sorry, the comment form is closed at this time.