گزارش کار آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی (دانشگاه آزاد تبریز)

 جزوات دانشگاهی  دیدگاه‌ها برای گزارش کار آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی (دانشگاه آزاد تبریز) بسته هستند
آبان ۱۹۱۳۹۰
 

دانشگاه آزاد تبریز
استاد: ریخته گر غیاثی

گزارش کار آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی (دانشکده فنی تهران جنوب)

 جزوات دانشگاهی  دیدگاه‌ها برای گزارش کار آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی (دانشکده فنی تهران جنوب) بسته هستند
آبان ۱۹۱۳۹۰
 

دانشکده فنی تهران جنوب

سروموتور ، پروسه حرارتی ، سیمولاتور و انجام تمرین ها با MATLAB

گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی

 جزوات دانشگاهی  دیدگاه‌ها برای گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی بسته هستند
آبان ۱۹۱۳۹۰
 

تهیه کننده: امیر شیخ نجدی

فهرست آزمایش ها:
آز۱- بررسی خطای ماندگار در سیستم های درجه۲
آز۲- کنترل کننده ها
آز۳- کنترل کننده سیستم ها درجه ۲ با استفاده ار رله
آز۴- کنترل کنندهlead lag&zero pole
آز۵- بررسی خطای ماندگار در سیستم های درجه ۲

دستور کار آزمایشگاه کنترل خطی (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

 جزوات دانشگاهی  دیدگاه‌ها برای دستور کار آزمایشگاه کنترل خطی (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی) بسته هستند
آبان ۱۸۱۳۹۰
 

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

فهرست آزمایش ها:

۱- آشنائی با نحوه ی پیاده سازیالکترونیکی و شناسائی فرآیند ها و کنترل کننده ها
۲- مقایسه ی کنترل بدون باز خور و کنترل به کمک بازخور
۳- پیاده سازی و شناسائی جبران ساز پیش فاز و چگونگی استفاده از آن در سیستم های حلقه بسته
۴- پیاده سازی و شناسائی جبران ساز پسفاز و چگونگی استفاده از ان در سیستم های حلقه بسته
۵- کنترل کننده های تناسبی- انتگرالی-PID
۶- شناسائی و کنترل کننده های حرارتی
۷- شناسائی و کنترل سیستم سرو موتور DC

جزوه سیستم های کنترل خطی (دکتر جلیلوند)

 جزوات دانشگاهی  دیدگاه‌ها برای جزوه سیستم های کنترل خطی (دکتر جلیلوند) بسته هستند
آبان ۱۷۱۳۹۰
 

استاد مربوطه:دکتر جلیلوند

فهرست مطالب:
مدلسازی ریاضی سیستم های دینامیکی
تحلیل پاسخ زمانی سیتم ها و تحلیل پایداری
انواع کنترل کننده ها و جبران ساز ها و آشنائی با ساختار انها
روش رسم مکان هندسی ریشه ها
طراحی جبران ساز ها
تحلیل سیستم ها در حوزه فرکانس
طراحی جبرانساز ها بر اساس روش پاسخ فرکانسی

جزوه سیستم های کنترل خطی (دانشگاه صنعتی شریف)

 جزوات دانشگاهی  دیدگاه‌ها برای جزوه سیستم های کنترل خطی (دانشگاه صنعتی شریف) بسته هستند
آبان ۱۷۱۳۹۰
 

نام استاد: محمد علی معصوم نیا (مدرس دانشگاه شریف)

سر فصل :
مقدمه
طراحی کنترل کننده ها
از بین بردن اغتشاش
پاسخ فرکانسی یک سیستم کنترلی مطلوب
طراحی کنترل کننده در حوزه ی فرکانس
تقلیل درجه سیستم ها ی خطی و ققطب های موثر
طراحی بر اساس محل قطب ها
نکاتی چند در مورد کنترل کننده ها

جزوه سیستم های کنترل خطی (دانشگاه تربیت معلم سبزوار)

 جزوات دانشگاهی  دیدگاه‌ها برای جزوه سیستم های کنترل خطی (دانشگاه تربیت معلم سبزوار) بسته هستند
آبان ۱۷۱۳۹۰
 

دانشگاه تربیت معلم سبزوار
مدرس: دکتر علیرضا ثنایی

فهرست مطالب:
بخش اول:کنترل سیستم های خطی
بخش دوم:تحلیل سیستم های خطی در حوزه زمان

جزوه سیستم های کنترل خطی (دانشگاه امیر کبیر)

 جزوات دانشگاهی  دیدگاه‌ها برای جزوه سیستم های کنترل خطی (دانشگاه امیر کبیر) بسته هستند
آبان ۱۷۱۳۹۰
 

دانشگاه امیر کبیر
نام استاد: دکتر طالبی

سر فصل ها:
معرفی سیستم های کنترل خطی
مدل سازی در حوزه ی فرکانس
بررسی پاسخ زمانی سیستم ها
ساده سازی بلوک دیاگرام کنترلی
پایه ی ارلی
بررسی خطای ماندگار
تکنیک های مکان هندسی ریشه ها
طراحی بکمک مکان هندسی ریشه ها
تکنیک های پاسخ فرکانسی
طراحی بکمک پاسخ فرکانسی

جزوه سیستم های کنترل خطی

 جزوات دانشگاهی  دیدگاه‌ها برای جزوه سیستم های کنترل خطی بسته هستند
آبان ۱۷۱۳۹۰
 

سر فصل ها:
فیدبک
پایداری
تابع تبدیل
بررسی حالت گذرا و ماندگار سیستم
سرو مکانیسم و کنترل کننده های P- PD- PI-PID
بررسی پایداری
روش تقریبی برای ساده سازی سیستم
تجزیه و تحلیل سیستم در فضای حالت
طراحی سیستم های کنترل کننده و جبران کننده ها
مدل سازی آنالوگ
سیستم های گسسته