گزارش کار آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی (دانشگاه آزاد تبریز)

 جزوات دانشگاهی  دیدگاه‌ها برای گزارش کار آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی (دانشگاه آزاد تبریز) بسته هستند
نوامبر 102011
 

دانشگاه آزاد تبریز
استاد: ریخته گر غیاثی

گزارش کار آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی (دانشکده فنی تهران جنوب)

 جزوات دانشگاهی  دیدگاه‌ها برای گزارش کار آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی (دانشکده فنی تهران جنوب) بسته هستند
نوامبر 102011
 

دانشکده فنی تهران جنوب

سروموتور ، پروسه حرارتی ، سیمولاتور و انجام تمرین ها با MATLAB

گزارش كار آزمايشگاه كنترل خطي

 جزوات دانشگاهی  دیدگاه‌ها برای گزارش كار آزمايشگاه كنترل خطي بسته هستند
نوامبر 102011
 

تهيه كننده: امير شيخ نجدي

فهرست آزمايش ها:
آز1- بررسي خطاي ماندگار در سيستم هاي درجه2
آز2- كنترل كننده ها
آز3- كنترل كننده سيستم ها درجه 2 با استفاده ار رله
آز4- كنترل كنندهlead lag&zero pole
آز5- بررسي خطاي ماندگار در سيستم هاي درجه 2

دستور كار آزمايشگاه كنترل خطي (دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي)

 جزوات دانشگاهی  دیدگاه‌ها برای دستور كار آزمايشگاه كنترل خطي (دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي) بسته هستند
نوامبر 092011
 

دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

فهرست آزمايش ها:

1- آشنائي با نحوه ي پياده سازيالكترونيكي و شناسائي فرآيند ها و كنترل كننده ها
2- مقايسه ي كنترل بدون باز خور و كنترل به كمك بازخور
3- پياده سازي و شناسائي جبران ساز پيش فاز و چگونگي استفاده از آن در سيستم هاي حلقه بسته
4- پياده سازي و شناسائي جبران ساز پسفاز و چگونگي استفاده از ان در سيستم هاي حلقه بسته
5- كنترل كننده هاي تناسبي- انتگرالي-PID
6- شناسائي و كنترل كننده هاي حرارتي
7- شناسائي و كنترل سيستم سرو موتور DC

جزوه سیستم های کنترل خطی (دکتر جلیلوند)

 جزوات دانشگاهی  دیدگاه‌ها برای جزوه سیستم های کنترل خطی (دکتر جلیلوند) بسته هستند
نوامبر 082011
 

استاد مربوطه:دکتر جلیلوند

فهرست مطالب:
مدلسازي رياضي سيستم هاي ديناميكي
تحليل پاسخ زماني سيتم ها و تحليل پايداري
انواع كنترل كننده ها و جبران ساز ها و آشنائي با ساختار انها
روش رسم مكان هندسي ريشه ها
طراحي جبران ساز ها
تحليل سيستم ها در حوزه فركانس
طراحي جبرانساز ها بر اساس روش پاسخ فركانسي

جزوه سیستم های کنترل خطی (دانشگاه صنعتی شریف)

 جزوات دانشگاهی  دیدگاه‌ها برای جزوه سیستم های کنترل خطی (دانشگاه صنعتی شریف) بسته هستند
نوامبر 082011
 

نام استاد: محمد علي معصوم نيا (مدرس دانشگاه شريف)

سر فصل :
مقدمه
طراحي كنترل كننده ها
از بين بردن اغتشاش
پاسخ فركانسي يك سيستم كنترلي مطلوب
طراحي كنترل كننده در حوزه ي فركانس
تقليل درجه سيستم ها ي خطي و ققطب هاي موثر
طراحي بر اساس محل قطب ها
نكاتي چند در مورد كنترل كننده ها

جزوه سیستم های کنترل خطی (دانشگاه تربیت معلم سبزوار)

 جزوات دانشگاهی  دیدگاه‌ها برای جزوه سیستم های کنترل خطی (دانشگاه تربیت معلم سبزوار) بسته هستند
نوامبر 082011
 

دانشگاه تربیت معلم سبزوار
مدرس: دکتر علیرضا ثنایی

فهرست مطالب:
بخش اول:كنترل سيستم هاي خطي
بخش دوم:تحليل سيستم هاي خطي در حوزه زمان

جزوه سیستم های کنترل خطی (دانشگاه امير كبير)

 جزوات دانشگاهی  دیدگاه‌ها برای جزوه سیستم های کنترل خطی (دانشگاه امير كبير) بسته هستند
نوامبر 082011
 

دانشگاه امير كبير
نام استاد: دكتر طالبي

سر فصل ها:
معرفي سيستم هاي كنترل خطي
مدل سازي در حوزه ي فركانس
بررسي پاسخ زماني سيستم ها
ساده سازي بلوك دياگرام كنترلي
پايه ي ارلي
بررسي خطاي ماندگار
تكنيك هاي مكان هندسي ريشه ها
طراحي بكمك مكان هندسي ريشه ها
تكنيك هاي پاسخ فركانسي
طراحي بكمك پاسخ فركانسي

جزوه سيستم هاي كنترل خطي

 جزوات دانشگاهی  دیدگاه‌ها برای جزوه سيستم هاي كنترل خطي بسته هستند
نوامبر 082011
 

سر فصل ها:
فيدبك
پايداري
تابع تبديل
بررسي حالت گذرا و ماندگار سيستم
سرو مكانيسم و كنترل كننده هاي P- PD- PI-PID
بررسي پايداري
روش تقريبي براي ساده سازي سيستم
تجزيه و تحليل سيستم در فضاي حالت
طراحي سيستم هاي كنترل كننده و جبران كننده ها
مدل سازي آنالوگ
سيستم هاي گسسته